logo

Drop us a Line

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer ux adipis cing elit, sed

NAME@YOURSITE.COM

  • ESP
  • CAT
  • ENG

CONDICIONS GENERALS DE LLOGUER

Motit Barcelona S.L. (en endavant “Motit BCN”), amb CIF B66654484, ofereix un servei de lloguer de motocicletes (en endavant “MOTIT”). MOTIT és una marca registrada de MotitBCN.

  1. NORMES D’UTILITZACIÓ DEL SERVEI

1.1. Per poder fer ús del servei, l’ USUARI s’ha de registrar a la l’aplicació Smartphone del servei MOTIT. Tots el s usuaris han de complir els següents requisits:

· Edat mínima de 18 anys.

· Disposar d’un carnet de conduir vigent i vàlid pel vehicle i la ciutat on l’USUARI realitzi la reserva segons la següent taula:

Nacionalitat del carnet

Requisits

Espanya, Italia i França

Carnet de conduir cotxe amb 3 anys d’antiguetat o carnet de motocicleta

Resta de països de la UE

Carnet de motocicleta o ciclomotor

· Disposar d’una targeta de crèdit en vigor.

· Acceptar les presents condicions generals de lloguer.

1.2. L’USUARI és responsable exclusiu davant Motit BCN i tercers de la validesa, autenticitat i vigència del permís de conduir indicat. Al Web del servei es poden consultar les condicions del carnet de conduir necesàries per conduir un vehicle a les diferents ciutats on es ofereix el servei Motit.

1.3. L’USUARI podrà reservar un vehicle accedint, amb el seu correu electrònic i la contrasenya d’usuari personal, a ‘aplicació MOTIT del seu Smartphone. Cada reserva dóna dret a l’ús d’un sol vehicle per trajecte i/o període de temps determinat. Motit BCN no garanteix la disponibilitat dels seus vehicles al momento de realizar la reserva.

1.4. L’USUARI del servei ha de disposar d’un Smartphone amb sistema operatiu iOS o Android, amb accés a Internet i connexió Wi-Fi. Així mateix, haurà d’instal·lar al seu Smartphone l’aplicació del servei MOTIT. És responsabilitat de l’USUARI assegurar-se de la disponibilitat dels elements esmentats.

1.5. Abans de l’inici de la reserva, l’USUARI rebrà, a través de l’aplicació Smartphone, la matrícula del vehicle disponible per la reserva i la ubicació on haurà d’anar a recollir-lo.

1.6. Només l’USUARI registrat podrà reservar i conduir els vehicles. Queda expressament prohibida la conducció a persones que no siguin el titular de la reserva. De produir-se aquesta infracció, el responsable serà el titular de la reserva.

1.7. L’USUARi haurà de tornar el vehicle dins de l’àrea definida com Zona de Servei al Web de MOTIT. La devolució del vehicle fora d’aquesta Zona de Servei implicarà una penalització d’acord amb l’esquema ressenyat a l’Annex.

1.8. L’USUARI haurà de tornar el vehicle en un espai on es permeti l’estacionament de motocicletes les 24 hores, sense limitacions per franges horàries.

1.9. L’USUARI haurà de tornar el vehicle degudament apagat i reportar a través de l’aplicació instal·lada al seu Smartphone qualsevol incidència o dany que s’hagi produït durant el trajecte. Únicament es considerarà finalitzat el servei una vegada s’hagi apagat el vehicle i s’hagi finalitzat la reserva desde l’aplicació Smartphone. L’abandonament del vehicle sense donar formalment per finalitzada la reserva a l’aplicació Smartphone implicarà una penalització d’acord amb l’esquema ressenyat a l’Annex.

2.        NORMES D’ÚS DEL VEHICLE

2.1. Motit BCN fa entrega a l’USUARI del vehicle en bon estat, una vegada s’han superat els controls interns de Motit BCN que inclouen: revisió de pneumàtics, frens i amortidors, entre d’altres comprovacions.

2.2. En el moment d’accés al vehicle, l’USUARI haurà de comprovar el correcte estat exterior del vehicle, així com assegurar-se de que el casc i la documentació es troben en el compartiment reservat per aquest ús. Si l’USUARI identifica que falta qualsevol element, detecta algun cop, trencament o deteriorament greu d’algun component, haurà de comunicar-ho immediatament a Motit BCN a través de l’aplicació Smartphone. La no comunicació suposa l’acceptació per part de l’USUARI del bon estat inicial del vehicle.

2.3. L’USUARI es compromet a utilitzar i conduir el vehicle d’acord amb les normes de conducció i circulació i conforme a les especificacions d’ús del tipus de vehicle. Així, l’USUARi es compromet a no utilitzar el vehicle ni deixar que el mateix sigui utilitzat en els següents casos:

· Empènyer o remolcar qualsevol vehicle o qualsevol objecte, de rodes o sense rodes.

· Participar en competicions, siguin oficials o no ho siguin; així com realitzar proves de resistència de materials o accessoris.

· Conduir el vehicle sota els efectes de l’alcohol, narcòtics o qualsevol altre tipus de substàncies estupefaents.

· Transportar un nombre de passatgers superior a l’autoritzat i indicat al Permís de Circulació i/o Fitxa d’Inspecció Tècnica del vehicle (2 places).

· Transport de mercaderies en pes, quantitat i/o volum superior a l’autoritzat al Permís de Circulació i/o Fitxa d’Inspecció Tècnica del vehicle.

· Transport de mercaderies inflamables i/o perilloses que infringeixin la Llei o les disposicions legals vigents o amb fins il·lícits així com productes tòxics nocius i/o radioactius.

· Transport d’animals vius.

2.4. Queda expressament prohibit a l’USUARI cedir, llogar, hipotecar, vendre o, de qualsevol manera, donar en garantia el vehicle, la documentació, l’equipament, les eines i/o els accessoris del vehicle i/o qualsevol part o peça del mateix, o tractar qualsevol dels elements anteriors i el vehicle de manera que causi perjudici a Motit BCN o a tercers.

2.5. L’USUARI es compromet a deixar el vehicle apagat i correctament estacionat si realitza una parada intermitent.

2.6. L’USUARI haurà de parar el vehicle tan aviat com pugui quan percebi signes que indiquin una avaria o mal funcionament.

2.7. No està permès el transport del vehicle a bord de qualsevol mitjà de transport com ara tren, camió o avió. Així mateix, no està permès circular per vies ràpides (autopistes, autovies o rondes).

2.8. Queda expressament prohibit a l’USUARI manipular el vehicle, variar qualsevol característica tècnica del vehicle o del seu equipament, les eines o accessoris del vehicle, així com efectuar qualsevol modificació del seu aspecte.

3. EN CAS D’AVARIA

3.1. En cas d’avaria, l’USUARI queda obligat a aparcar adequadament el vehicle, comunicar els fets a Motit BCN per mitjà de l’aplicació Smartphone i a finalitzar la reserva a l’aplicació esmentada. MOTIT serà, en cas necessari, responsable de traslladar el vehicle fins a un punt d’assistència.

3.2. En cas d’avaria certa comprovada per Motit BCN i aliena a la responsabilitat de l’USUARI, Motit BCN no realitzarà cap càrrec a l’USUARI pel servei utilitzat.

3.3. En cas d’avaria, l’USUARI no està autoritzat a ordenar ni realitzar pels seus propis mitjans la reparació del vehicle.

4. EN CAS D’ACCIDENT O ROBATORI

4.1. En cas d’accident, l’USUARI haurà d’informar dels fets a Motit BCN al mateix moment de l’accident i pel mitjà que li resulti més adequat, i si es possible, finalitzar la reserva a l’aplicació Smartphone. L’USUARI haurà de prestar tota la seva col·laboració a Motit BCN per complimentar el comunicat d’accident per la companyia asseguradora facilitant a Motit BCN les dades necessàries en un període màxim de 72h des del moment del sinistre. La franquícia per a usuaris CASUAL és de 50 euros.

4.2. En cas de robatori, l’USUARI haurà d’informar dels fets a Motit BCN  al mateix moment de produir-se el robatori. L’USUARI haurà de prestar tota la seva col·laboració a Motit BCN per complimentar la corresponent denúncia.

5. EN CAS DE SANCIÓ DE TRÀNSIT

5.1. Motit BCN informarà tan aviat com sigui possible a l’USUARI afectat de qualsevol denúncia i/o sanció de la que tinguin coneixement relacionada amb l’ús del vehicle durant el temps de reserva. En cas que la denúncia requereixi la identificació de l’USUARI, Motit BCN remetrà la mateixa a l’autoritat corresponent i informarà a l’usuari afectat.

5.2. L’USUARI serà responsable davant Motit BCN del pagament de les sancions que poguessin recaure sobre Motit BCN per infraccions, excepte que la sanció estigui deguda a la falta de contestació de Motit BCN sobre la identitat de l’infractor.

6. PREUS I TARIFES

6.1. El preu del lloguer, així com les possibles quotes d’alta o periòdiques es troben reflexades a la Tarifa General Vigent (pel que fa a serveis, Impostos i taxes) publicada al web del servei www.motitworld.com.

6.2. El preu del lloguer inclou els costos de les assegurances (l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria del vehicle i del conductor). L’USUARI és beneficiari d’aquestes assegurances d’acord amb les condicions generals i particulars dels mateixos.

6.3. En el cas de reserves de tours, la duració del trajecte contractat serà l’indicat per Motit BCN en el moment de la reserva. Passat aquest període de temps, la continuïtat de l’ús dels vehicles suposarà un càrrec per minut d’excés establert a la Tarifa General Vigent.

6.4. L’USUARI autoritzarà el possible càrrec a la seva targeta bancària d’un import, addicional al del propi servei i amb un màxim establert a l’Annex per la franquícia, per cobrir qualsevol dany que pogués patir el vehicle derivat del seu ús.

6.5. En el cas dels danys al vehicle, Motit BCN quantificarà els mateixos i informarà a l’USUARI de l’import prèviament al seu càrrec.

6.6 La no devolució del casc/os proporcionat/s per MotitBCN al finalitzar la reserva comportarà un càrrec d’acord amb l’Annex.

6.7. En cap cas la franquicia anterior servirà per cobrir el preu del servei o de les penalitzacions contemplades a l’Annex.

6.8. La cancel·lació de la reserva suposarà un càrrec d’acord a l’especificat a l’Annex. El no inici d’una reserva contractada sense haver-la anul·lat comportarà un càrrec econòmic especificat a l’Annex.

6.9. El pagament de tots els imports ressenyats en aquest apartat s’hauran de realitzar mitjançant la targeta de crèdit, de la qual el titular en sigui el propi USUARI. L’USUARI autoritza a Motit BCN la realització dels càrrecs especificats en aquestes Condicions Generals.

6.10. L’USUARI serà responsable de les despeses bancàries associades a la devolució d’un càrrec de targeta. En cas de que l’USUARI no atengués alguns dels pagaments referits en 24 hores des de que fossin meritats, Motit BCN podrà reclamar-los per via judicial o extrajudicial sense fer cap tràmit previ.

7. ASSEGURANCES I COBERTURES

7.1. El preu del lloguer inclou l’assegurança de responsabilitat civil del vehicle i danys a tercers així com el robatori i els danys patits en el propi vehicle per qualsevol circumstància per sobre de l’import fixat com a franquícia a l’Annex.

7.2. Aquestes cobertures queden garantides i són assumides per l’assegurador amb el que Motit BCN té contractada la corresponent pòlissa d’assegurances; i queden subjectes al pacte establert al clausulat general i particular de la mateixa i el qual està regulat per la legislació vigent.

7.3. Mitjançant l’adhesió d’aquestes Condicions Generals, que l’USUARI afirma haver llegit i acceptat, l’USUARI s’adhereix com assegurat a la pòlissa mencionada.

7.4. La responsabilitat que estableix la franquícia no serà aplicada si l’USUARI no complimenta degudament la corresponent denúncia de robatori o comunicat d’accident, on han de figurar clarament les dades dels vehicles i els conductors implicats en l’accident i les condicions i les circumstàncies en les quals s’ha produït l’accident en qüestió.

7.5. Aquesta responsabilitat màxima tampoc serà aplicada en el cas d’incompliment per part de l’USUARI de qualsevol de les condicions d’ús del vehicle recollides a la clàusula 2.3. En aquest cas, l’USUARI assumeix la plena responsabilitat per les conseqüències i abonarà a Motit BCN els prejudicis íntegres que aquesta conducta pogués ocasionar.

8. RELACIÓ MERCANTIL I CONTRACTUAL

8.1. Mitjançant l’acceptació de les presents Condicions Generals, l’USUARI reconeix que aquestes Condicions Generals estableixen una relació mercantil i contractual exclusiva entre Motit BCN i l’USUARI. Per tant, l’USUARI eximeix de tota responsabilitat derivada del ús del vehicle i, en general, del servei, a terceres parts que puguin col·laborar amb Motit BCN en l’operativa o promoció del servei i renuncia explícitament a tota reclamació contra aquestes terceres parts esmentades.

8.2. Motit BCN es reserva el dret unilateral de donar per finalitzada la relació contractual amb l’USUARI en qualsevol moment si considera que l’USUARI ha incomplet les condicions recollides en aquestes Condicions Generals, així com  a facturar i cobrar a l’USUARI les quantitats adequades.

9. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS

9.1. Les presents Condicions Generals podran modificar-se mitjançant una comunicació a través del Web www.motitworld.com.

10. TRACTAMENT INFORMÀTIC DE LES DADES PERSONALS

10.1. L’USUARI autoritza el tractament automatitzat de les dades personals recollides per Motit BCN (operador del Servei) i necessaris per a la prestació del Servei MOTIT, així com per la oferta i contractació d’altres productes i altres serveis de Motit BCN. Es posa en coneixement de l’USUARI el dret a accedir, rectificar i, en cas pertinent, cancel·lar les seves dades personals mitjançant l’accès a l’aplicació Smartphone. L’USUARI atorga el seu consentiment per a que Motit BCN cedeixi les seves dades a empreses del grup o a altres amb les que Motit BCN mantingui acords de col·laboració per a una millor prestació del servei de lloguer de vehicles, radicades a Espanya o a l’estranger, respectant la legislació espanyola sobre protecció de dades de caràcter personal.

 11. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES

11.1. El present contracte es regirà i serà interpretat d’acord amb les Lleis Espanyoles, les qüestions que es susciten amb motiu d’aquest contracte entre l’USUARI i Motit BCN són de la competència dels Tribunals i Jutjats Espanyols corresponents a la ciutat de Barcelona a que ambdues parts se sotmeten.

 Annex – Taula de Càrrecs

Devolució del vehicle fóra de la Zona de Servei

30€ (excepte en casos d’avaria o accident)

No finalitzar la reserva a l’Smartphone

10 minuts (segons el preu vigent)

Cancel·lar la reserva abans de la finalització del temps de cortesia (15 min) més un període addicional de 10 min

6 minuts (segons el preu vigent)

No iniciar una reserva abans de la finalització del temps de cortesia (15 min) més un període adicional de 10 min

6 minuts (segons el preu vigent)

Recollida de vehícle del Dipòsit Municipal per aparcament no autoritzat

20€ més l’import de sanció municipal

No tornar el casc

50€

Pèrdua de la documantació del vehicle

5€

No facilitar les dades per emplenar comunicat d’accident en cas necessari

30€

Bloquejar motos sense posterior reserva de forma reiterada

Pot suposar la suspensió del compte del usuari

NOTA: Tots els preus d’aquetes condicions incliuen IVA. Les tarifes i càrrecs estan subjectes a canvis. Les condicions vigents en cada moment estaràn disponibles al Web www.motitworld.com i a l’aplicació Smartphone.